2 PN – Scratch

Za projektno delo sem si izbrala Scratch. Pregledala sem  naslednje naloge:  Lost in Space, Ghostbusters ter Brain Game, jih umestila v učni načrt ter naštela učne cilje. Igro Brain Game sem še nadgradila, pripravila projekt z navodili za učitelja ter učence.

Projektno nalogo si lahko ogledate tukaj : pn2

Projektna naloga – Računalniško razmišljanje

Iz učnega načrta sem si izbrala sklop algoritmi za učence druge triade. Operativni cilji se delijo na obvezne in izbirne.

Pri obveznih operativnih ciljih morajo učenci razumeti pojem algoritem, znati vsakdanji problem opisati kot neko zaporedje znakov, znati predstaviti preprosto opravilo, predstaviti algoritem simbolno ali s pomočjo navodil v preprostem jeziku, slediti algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug, vključiti v algoritem vejitev in ponavljanje ter zmožnost povezovanja več algoritmov v celoto, ki reši nek problem. Pri neobveznih pa morajo  znati algoritem razdeliti na podprograme, znati primerjati algoritme med sabo in izbrati/poiskati najustreznejšega,  poznanje osnovnih algoritmov za iskanje podatkov, razumeti vlogo testiranja algoritma.

Za aktivnost, ki bi jo pripravila v 4. razredu sem se odločila, da izdelam delovni list z nalogami na osnovi karo papirja.  Naloge preverjajo naslednje operativne cilje:

  • učenec razume pojem algoritem
  • zna zapisati algoritem s pomočjo simbolov
  • sledi algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug
  • zna poiskati najustreznejšo rešitev (To sicer spada pod izbirne, vendar menim, da s primernimi enostavnejšimi nalogami učenci nebi imeli težav.)

Z zadnjo nalogo, sem želela narediti nekakšen uvod v vključevanje vejitev pogojnega stavka če, ki bi ga obravnavali na lažjih primerih. Kot učiteljica, bi rada pokazala otrokom, da programiramo lahko tudi na papir. Želela bi, da se naučijo problem narisati na papir in si s tem v bodoče pomagajo pri programiranju in pisanju težjih algoritmov.

Na tej povezavi prilaga učni list : ucni-list

4. projektna naloga – Spletno učno gradivo

Utemeljitev izbire:

Za izdelavo spletnega učnega gradiva sem izbral orodje eUrejevalnik, ki se mi je zdelo primerno, poleg tega pa je tudi zelo enostavno za uporabo. Omogoča veliko različnih oblik strani ter dodajanje multimedijskih dopolnitev. Posebno mi je bilo všeč, da sem lahko v učbenik naložil video posnetke in tako izdelal učbenik, kot sem si ga zamislil, poleg tega pa orodje omogoča preverjanje znanja učencev z različnimi tipi nalog.

Za temo sem si izbral oblikovanje podatkov v preglednico, ki spada v predmet Računalniška omrežja.

Cilji:

  • Spoznajo programe za izdelavo preglednic
  • Spoznajo kako v Microsoft Excelu izdelujemo preglednice
  • Znajo vnesti podatke v preglednico in delati s podatki
  • Znajo oblikovati preglednico

 

Povezava do spletnega gradiva: Spletno_ucno_gradivo

Formativno preverjanje znanja

V tej projektni nalogi sem izbral dve orodji (Kahoot in Google Forms) za formativno preverjanje znanja ter ju primerjal  in overdnotil možnosti za uporabo pri pouku v osnovni šoli. Na temo strojne opreme računalnika ki spada pod predmet Urejanje besedil (3. triletje) sem opisal operativne cilje ure. Za izbrano nalogo sem pripravil aktivnost za formativno preverjanje z izbranima orodjema.

Aktivnost v Kahoot: povezava

Aktivnost v Google Forms: povezava

Naknadno (po zaključenem ocenjevanju) prilagam še primerjavo, ovrednotenje, sklop ter cilje: pn5

Spletno učno gradivo

Za izdelavo interaktivnega spletnega učnega gradiva sem si izbral eUrejevalnik. Orodje sem izbral, ker je najbol poznano in za druge prej še nisem slišal. Ima veliko različnih funkcij ta obliko samega učnega gradiva kot tudi za kreacijo preverjanj. Glede na to, da sem tudi to orodje uporabljal prvič menim, da je preprosto za uporabo in dokaj intuitivno.

Za temo sem si izbral računalniško strojno opremo, ki spada pod sklop osnove informatike in računalništvo pri predmetu Urejanje besedil, ki ga uvrščamo v tretje triletje osnovne šole. Cilji so razlikovati in opisati strojno opremo računalnika in poznati njene naloge. Našteti enote strojne opreme računalnika, razložiti zakaj jih uporabljamo in opredeliti kriterije, po katerih vrednotimo njihovo kakovost.

Gradivo je objavljeno na tej povezavi.

Grafika – Inkscape

V tej projektni nalogi je kratek pregled obstoječe programske opreme in primerjava Inkscapea ter Adobe Illustratorja. Za programsko opremo sem izbral Inkscape (kar je tudi utemeljeno), ter pripravil in realiziral projektno delo po fazah. Podane so osnovne zahteve, roki, merila ocenjevanja, tema, cilji, načrtovanje izpeljave, realizacija načrta ter vrednotenje in zaključek.

Projekt najdete na tej povezavi.

Scratch

Pri tem projektu sem si izbral programsko okolje Scratch, kar sem tudi utemeljiu. Tri primerne projekte za izvedbo v razredu sem povezal z različnimi učnimi cilji in jih ustrezno umestil v učni načrt ter razred. Enega izmed teh projektov sem pripravil v slovenski obliki ter mu dodal lastne programske in multimedijske dopolnitve. Priložil sem še navodila za izvedbo v razredu ter dopolnilno gradivo za učence.

Vse skupaj lahko najdete na tej povezavi.

Igro, ki sem jo ustvari v Scratch-u pa na tej povezavi.